Algemene voorwaarden

SCAV-IT

Gepubliceerd op 16-02-2024

Algemene Voorwaarden voor MSP Dienstverlening

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) regelen het gebruik van de Managed Service Provider (MSP) diensten aangeboden door SCAV-IT (“Wij”, “Ons”, “Onze”) op het gebied van Azure en Office 365. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze Voorwaarden.

1. Dienstverlening

1.1 Wij bieden MSP-diensten aan op het gebied van Azure en Office 365, waaronder maar niet beperkt tot configuratie, implementatie, beheer, monitoring, ondersteuning, en advies met betrekking tot de genoemde services.

1.2 Onze dienstverlening wordt uitgevoerd conform de overeengekomen Service Level Agreement (SLA) en in overeenstemming met de industriestandaarden.

1.3 Wij behouden ons het recht voor om de diensten te onderbreken of op te schorten voor gepland onderhoud, updates, of indien er sprake is van een noodgeval.

2. Facturering en Betaling

2.1 Klanten zijn verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de verschuldigde bedragen volgens de overeengekomen factureringscyclus.

2.2 Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, behouden wij ons het recht voor om rente in rekening te brengen over het uitstaande bedrag.

3. Verantwoordelijkheden van de Klant

3.1 Klanten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en volledige informatie die nodig is voor het uitvoeren van de diensten.

3.2 Klanten zijn verantwoordelijk voor het naleven van de gebruiksvoorwaarden en licentieovereenkomsten van de door ons beheerde diensten.

3.3 Klanten dienen ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in hun vereisten of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening.

4. Beperking van Aansprakelijkheid

4.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, omzet, gegevens, of goodwill.

4.2 Onze totale aansprakelijkheid jegens de klant uit hoofde van of in verband met deze Voorwaarden is beperkt tot het bedrag dat de klant ons heeft betaald gedurende de periode van zes maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot aansprakelijkheid.

5. Intellectueel Eigendom

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ons geleverde diensten, inclusief maar niet beperkt tot software, documentatie, en materialen, blijven bij ons of onze licentiegevers.

5.2 Klanten krijgen een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de door ons geleverde materialen uitsluitend te gebruiken voor het beoogde doel binnen het kader van de geleverde diensten.

6. Privacy en Gegevensbescherming

6.1 Wij zullen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid en de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

6.2 Klanten erkennen dat wij mogelijk toegang hebben tot persoonsgegevens als onderdeel van onze dienstverlening en zullen samenwerken met ons om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming.

7. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

7.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

7.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Midden-Nederland.

8. Wijzigingen van de Voorwaarden

8.1 Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn gepubliceerd.

Door gebruik te maken van onze diensten verklaart u dat u deze Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Voor vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen op 088-0077780.